Club Med - Punta Cana, DM - Mamiya C330S - 80mm f/2.8 - Ektar 100

Club Med – Punta Cana, DM – Mamiya C330S – 80mm f/2.8 – Ektar 100