Photo: Christian Oliveira - Polaroid SX-70 - Impossible Project PX-70 CP Film

Photo: Christian Oliveira – Polaroid SX-70 – Impossible Project PX-70 CP Film